سفارش پروژه

نوع سفارش

 میکروپایل گود برداری دیوار خاک مسلح
زیر شاخه پروژه گود برداری

نام کارفرما

آدرس پست الکترونیکی

مشخصات مکان

توضیحات ویژه کارفرما

ابعاد و هندسه زمین

وضعیت همسایه ها

جنس خاک

مشخصات مکانیکی خاک

فایل ضمیمه گزارش ژئوتکنیک :

captcha