سازه نگهبان

در این روش برای مهار حرکت و رانش خاک ،با استفاده از تمهیداتی خاص،از خود خاک‌های دیواره کمک گرفته می‌شود .ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است گود برداری شود ،در فواصل معین چاه‌هایی حفر می‌کنیم .عمق این چاه‌ها برابر با عمق گود به اضافه مقداری اضافی برای شمع بتنی انتهای تحتانی این چاه‌هاست .پس ازحفر چاه‌ها درون آن‌ها پروفیل‌های I شکل یا H شکل قرار می‌دهیم .به منظور تأمین گیرداری و مهاری کافی برای این پروفیل‌ها ،انتهای پروفیل‌ها را به میزان ۰٫۲۵ تا۰٫۳۵ عمق گود ،پایین‌تر از رقوم کف گود درون بخش شمع ادامه می‌دهیم و در انتهای پروفیل‌ها نیز شاخک‌هایی را در نظر می‌گیریم.
سپس شمع انتهای تحتانی را که قبلاً آرماتوربندی آن را اجرا و کار گذاشته‌ایم ،بتن ریزی می‌کنیم .بدین ترتیب پروفیل‌های فولادی مذکور درشمع مهار می‌شوند و پروفیل‌های فولادی همراه با شمع نیز در خاک مهار می‌شوند .پس ازاجرا این مرحله ،عملیات گودبرداری را به صورت مرحله به مرحله اجرا می‌نماییم . در هر مرحله پس از برداشتن خاک در عمق آن مرحله ،برای جلوگیری از ریزش خاک ،با دستگاه های حفاری ویژه در بدنه گود چاهک‌هایی افقی یا مایل ،به قطر حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر ،در جداره گود حفر می‌کنیم (آنگاه درون این این چاهک‌ها به نوع خاک و پارامترهای فیزیکی و مکانیکی آن ونیز به عمق گود بستگی دارد و مقدار آن در حدود ۵ تا ۱۰ سانتی متر است )پس از انجام این مرحله ،پانل‌های بتنی پیش ساخته ای را در بین پروفیل‌های قائم قرار داده . آن‌ها را از سویی به میلگرد های بیرون آمده از چاهک‌ها به نحو مناسبی متصل می‌کنیم و از سوی دیگر پانل‌ها را به پروفیل‌های قائم متصل می‌نماییم .به جای استفاده از این پانل‌های پیش ساخته می‌توانیم آن‌ها را به صورت درجا اجرا نماییم . همچنین می‌توانیم ابتدا بر روی دیواره آرماتور بندی کرده و سپس بر روی آن بتن پاشی کنیم .
برای اتصال پانل‌ها به میلگردهای بیرون آمده از چاهک‌ها می‌توانیم سر میلگرد های مزبور را رزوه کرد و سپس بااستفاده از صفحات سوراخ دار تکیه گاهی و مهره آن‌ها را پانل‌ها درگیر کنیم .
کلیه عملیا ت فوق را به صورت مرحله به مرحله ،از بالا به پایین اجرا می‌کنیم .
ملات یا خمیری که برای تزریق استفاده می‌کنیم ،مخلوطی است از سیمان و آب یا سیمان و آب و ماسه که ممکن است در آن ازمواد افزودنی نیز استفاده کنیم .همچنین می‌توانیم از مواد پلیمری و دوغاب‌های با پایه غیر از سیمان پرتلند و با ترکیبات خاص نیز برای تزریق استفاده کنیم .در تزریق با استفاده از سیمان پرتلند نسبت آب به سیمان در ابتدا حدود ۱٫۵ است که به تدریج آن را کاهش داده و به حدود ۰٫۵ می‌رسانیم . طراحی و برنامه ریزی و اجرای عملیات تزریق باید توسط متخصصان آشنا به موضوع و یا با استفاده از دستگاه های خاص و طبق استانداردها و ضوابط خاص صورت گیرد .همچنین باید توجه داشته باشیم که در صورتی که فشار به کار برده شده برای تزریق بیش از حد لزوم باشد ،ممکن است ناپایداری‌ها و شکست‌هایی در خاک ایجاد شود .
مزایای روش مهارسازی
۱) مشخصات مکانیکی خاک بر اثر تزریق بتن در درون چاهک‌ها بهبود می‌یابد ؛لذا بر اثر این امر،علاوه بر کمک گرفتن از خاک اطراف جداره برای مهار رانش خاک ،میزان رانش خاک بر اثر بهبود مشخصات مکانیکی خاک کاهش می‌یابد .
۲) سازه نگهبان در داخل گود جاگیر نیست .
۳) از خاک موجود برای مهار دیواره گود استفاده می‌شود .