دیوار برلنی

در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺠﺎور ﭘﺎی ﺷﯿﺮواﻧﯽ، از دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﻮارﻫﺎی
ﻧﮕﻬﺒﺎن وزﻧﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﯿﺮواﻧﯽﻫﺎ دارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻬﺎرﻫﺎ ﺑﻪ  ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺎرﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪار واﻗﻊ در ﭘﺸﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻟﻐﺰش دوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﻮده ﻟﻐﺰﻧﺪه داﺧﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻟﻐﺰش، اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮارﻫﺎی
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺷﺪه، ﻣﻌﻤﻮﻻً از دو ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد. در ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎ، دﯾﻮار ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺎرﺑﺮ ﺧﺎک دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. روش دﯾﮕﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮارﻫﺎ، اﺟﺮای دﯾﻮار ﭘﺎﻧﻠﯽ و دوﺧﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﺎرﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﺎﻧﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ آنﻫﺎ دﯾﻮار ﯾﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮﻟﻨﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺮای ﺷﻔﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﻤﻊﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت، ﺷﻔﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﺷﺪه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﮐﺒﺮداریﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﻗﻮس زدﮔﯽ ﺧﺎک در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺷﻔﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺷﻔﺖﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.
در واقع، دیوار برلنی از ترکیب شمع‌های فولادی (پروفیل) به همراه دال‌های بتنی می باشد. شمع های بتنی به منظور تأمین گیرداری لازم برای پروفیل‌ها بوده و طول آن به میزان ۲۵ تا ۳۵ درصد از عمق کل گود پائین‌ترد از  قوم کف گود در نظر گرفته می شود. شمع های فولادی با انتهای گیردار بوجود می آید و برای جلوگیری از ریزش خاک بین پروفیل‌های فولادی، دال‌های بتنی پیش ساخته و یا در جا در محل قرار داده می‌شوند. در مورد اجرای دالهای بتنی درجا مراحل کار بدین صورت است که پس از انجام خاکبرداری، شبکه آرماتور بین پروفیلها قرار داده شده و بعد از قالبندی، بتن ریزی صورت می گیرد.
Inline image 1