عقد قرارداد گودبرداری و پایدارسازی گود به روش Nailing و Soldier Piles

کارفرما: جناب آقای مهندس شهرام مهاجر

آدرس: تهران، خیابان وزرا، خیابان ششم، انتهای بن بست صادق

شماره پرونده: ۶۰۰۶۸۴۹۸

شماره پروانه: ۶۰۰۱۲۶۴۷

زمان عقد قرارداد: ۵ فروردین ماه ۱۳۹۳

عمق گود: ۷ متر و ۷۰ سانتی‌متر

2 3 5 1 4

پس از Site Visit، برآوردهای اولیه،ارائه قیمت و طرح پیشنهادی، قرارداد منعقد گردیده و پس از انجام مراحل ابتدایی تجهیز کارگاه، اصول HSE و بیمه نمودن پروژه، پروژه آغاز گردید.