پایدارسازی دیواره گود مجتمع مسکونی اندیشه به وسیله نیلینگ

44

 

کارفرما : شخصی

محل اجرا : تهران

عمق گودبرداری (متر) : ۱۶

حجم عملیات (متر طول حفاری) : ۵۰۰۰